ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง

Last modified: May 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง
Research Article: Characterization of Polylactic Acid Nanofiber from Electrospinning Technique
ผู้เขียน|Author: ศศิประภา ซิตรัตถา, อานนท์ ชัยเสนหาญ, เมธาวี ทองนาค, กฤษฏิภิญญา นามมา และ สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ | Sasiprapa Chitrattha, Anon Chaisenhan, Methawee Thongnak, Kritpinya Namma, and Sontaya Limmatvapirat
Email: sasiprapa.chi@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 หน้า 57-64|Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016, pp. 57-64.

การอ้างอิง|Citation

ศศิประภา ซิตรัตถา, อานนท์ ชัยเสนหาญ, เมธาวี ทองนาค, กฤษฏิภิญญา นามมา และ สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ. (2559). ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง. วารสารเภสัชศาสตร์สยาม, 1(2), 57-64.

Chitrattha S., Chaisenhan A., Thongnak M., Namma K., & Limmatvapirat S. (2016). Characterization of polylactic acid nanofiber from electrospinning technique. Siam Pharmacy Journal, 1(2), 57-64.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันเส้นใยระดับนาโนเมตรที่ผลิตโดยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตง่าย ราคาถูก และมีคุณสมบัติหลากหลาย งานวิจัยนี้ใช้พอลิแลกติกแอซิด (polylactic acid) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและเข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิต มาขึ้นรูปเป็นเส้นใยด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง โดยเตรียมสารละลายพอลิแลกติกแอซิดในตัวทําละลายไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ นําไปขึ้นรูปเป็นเส้นใย จากนั้นนําไปประเมินความหนืด ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ขนาดของเส้นใย คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติความ เป็นผลึก และคุณสมบัติเชิงความร้อน ผลการประเมินพบว่าความหนืดของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดเพิ่มขึ้นทําให้จํานวนเม็ดบีดในเส้นใยลดลง ขนาดของเส้นใยเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของเส้นใยลดลงแต่ยังมีจุดหลอมเหลวใกล้เคียงค่าเดิมเมื่อ เปรียบเทียบกับผงพอลิแลกติกแอซิด ความยืดหยุ่นของเส้นใยขึ้นกับลักษณะการจัดเรียงตัว โดยพบว่าเส้นใยจากสารละลายความเข้มข้นร้อยละ 20 โดย น้ำหนักให้เส้นใยที่มีขนาดสม่ําเสมอ ไม่พบเม็ดบีดกระจายรวมกับเส้นใย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5,000 นาโนเมตร และทนต่อแรงยึดได้ดีกว่าความเข้มข้น อื่น ดังนั้นจึงเหมาะสมนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ต่อไป

คําสําคัญ: เส้นใยนาโน, พอลิแลกติกแอซิด, อิเล็กโทรสปินนิ่ง


ABSTRACT

Nowadays, nanotechnology has been interested for its applications. Especially, nanofiber produced from electrospinning process because it is easy to produce, inexpensive and various properties. In this study, polylactic acid (PLA) which is biodegradability and biocompatibility was dissolved in dichloromethane (DCM) at different concentrations. Then, PLA fibers were fabricated by electrospinning technique. The viscosity of PLA solutions and physicochemical properties including morphology, size, mechanical properties, crystalline properties and thermal properties of PLA fibers were evaluated. The results showed that the increasing of viscosity of PLA solutions decreased the beads within fibers. The diameter size of PLA fibers increased when concentration of PLA solutions increased. PLA fibers displayed the amorphous form although PLA materials is semi-crystalline properties. On the other hand, the melting point of PLA fibers is similar to PLA materials. The elasticity of fibers depended on fibers arrangement. PLA fiber at concentration of 20 %w/w exhibited the consistently arrangement, without beads within fiber and resisted to the tension. The average of diameter size of that fiber was 5,000 nm. Therefore, this PLA nanofiber is appropriate to develop further to use in many applications.

Keywords electrospinning, nanofibers, polylactic acid.


ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง|Characterization of Polylactic Acid Nanofiber from Electrospinning Technique

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 47
Previous: การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Next: บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว