ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Last modified: May 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Research Article: Clinical Outcomes of Pharmaceutical Care at Warfarin Outpatient Clinic Bangplama Hospital, Suphanburi
ผู้เขียน|Author: สายฝน อินทร์ใจเอื้อ, กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์ และ สุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญะ | Saifon Injaiuea, Kamolwan Tantipiwattanaskul, Anawat Rakwanwong and Surasak Luengsirithanya
Email: kamolwan.tan@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 หน้า 42-56|Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016, pp. 42-56.

การอ้างอิง|Citation

สายฝน อินทร์ใจเอื้อ, กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล, อนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์ และ สุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญะ. (2559). ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารเภสัชศาสตร์สยาม, 1(2), 42-56.

Injaiuea S., Tantipiwattanaskul K., Rakwanwong A., & Luengsirithanya S. (2016). Clinical outcomes of pharmaceutical care at warfarin outpatient clinic Bangplama Hospital, Suphanburi. Siam Pharmacy Journal, 1(2), 42-56.


บทคัดย่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกงานบริบาลทางเภสัชกรรมคลินิกวาร์ฟารินผู้ป่วยนอก รพ.บางปลาม้า ทั้งด้าน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ดําเนินการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางของปีงบประมาณ 2558 จากผู้ป่วยจํานวน 69 ราย มีผู้ที่เข้าเกณฑ์การศึกษา 64 ราย อายุตั้งแต่ 27 ถึง 91 ปี เฉลี่ย 64.7 ปี (SD+12.5) มีโรคร่วม คือโรคหัวใจและหลอดเลือด 38 ราย (ร้อยละ 59.4) รองลงมา คือ โรคหืด 5 ราย (ร้อยละ 7.8) มีข้อ บ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม 18 ราย (ร้อยละ 28.1) รองมาคือ ใช้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจสั่น พลิ้ว 14 ราย (ร้อยละ 21.9) ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกด้านประสิทธิภาพ ไม่พบผู้ป่วยรายใดเกิดภาวะลิ่มเลือดอุด ตัน และผู้ป่วย 12 ราย สามารถควบคุมค่า INR อยู่ในเป้าหมายได้อย่างดี ส่วนอีก 52 ราย มีการควบคุมค่า INR แบบไม่คงที่ จากความถี่ของการติดตาม INR ทั้งหมด 616 ครั้ง พบค่า INR อยู่ในค่าเป้าหมาย 428 ครั้ง (ร้อยละ 69.5) นอกเป้าหมาย 188 ครั้ง (ร้อยละ 30.5) ซึ่งยังแบ่งออกเป็นต่ํากว่าเป้าหมาย 136 ครั้ง (ร้อยละ 22.1) และสูงกว่าเป้าหมาย 52 (ร้อยละ 8.4) ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุของผู้ป่วยมีการควบคุมการรักษาด้วยยา วาร์ฟารินแบบไม่คงที่ คือ ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 51) ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกด้านความปลอดภัย ไม่พบผู้ป่วยรายใดเกิดภาวะเลือดออกที่รุนแรง พบเพียงภาวะเลือดออกที่ไม่รุนแรงหรือเลือด 15 ราย (ร้อย ละ 23.4) อาการไม่พึงประสงค์อื่นคือ แขนขาบวม และปวดศีรษะกะทันหัน กลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า INR สูงกว่า เป้าหมาย พบภาวะเลือดออกไม่รุนแรงร้อยละ 23.1 และไม่เกิดภาวะนี้ร้อยละ 25 การปรับขนาดยาของผู้ป่วย แต่ละราย เภสัชกรใช้วิธีการพิจารณาแนวโน้มของ INR plot ที่บันทึกไว้ ประกอบกับข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับยา เพื่อเสนอแนะต่อแพทย์ ในการพิจารณาคงขนาดเดิม หรือปรับขนาดยา และวางแผนติดตามต่อไป ซึ่งพบว่าใน ผู้ป่วยที่มีค่า INR ต่ํากว่าเป้าหมาย หลังจากแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ค่า INR ก็สามารถกลับเข้าสู่ค่าเป้าหมาย

คําสําคัญ: วาร์ฟารินคลินิก, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิก, ปัญหาเกี่ยวกับยา


ABSTRACT

The cross-sectional descriptive study of clinical outcomes was implemented at warfarin outpatient clinic at Bangplama Hospital in fiscal year 2015. 64 patients were recruited by inclusion criteria. Averaged age was 64.7 years old (SD±12.5) with a range of 27 to 91. Majority of co-morbidity were cardiovascular disease (59.4%) and asthma (7.8%). Warfarin was mainly prescribed for patients with mechanical prosthetic heart valves or atrial fibrillation. Complication and thromboembolic events were not observed. There were 12 patients with optimal range of International normalized ratio (INR), whereas 52 cases with uncontrolled INR. Total of 616 INR monitored times, we found that 69.5% of them were well controlled. 188 times of out of range INR were divided into lower than optimal INR group (22.1%) and higher than optimal INR group (8.4%). Major cause of patient with uncontrolled INR was non-compliance. Safety parameters indicated that major bleeding was not found. There were minor bleeding events in 23.4%. Other adverse drug reactions were edema of extremities and sudden headache. For patients who had INR>3, minor bleeding events were observed in some cases (23.1%). Dose adjustment for each patient was considered by INR plot and their drug related problems. For patients who had INR<2, the targeted INR could be returned after their drug related problems solving.

Keywords: warfarin clinic, pharmaceutical care, clinical outcomes, drug related problems.


ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี|Clinical Outcomes of Pharmaceutical Care at Warfarin Outpatient Clinic Bangplama Hospital, Suphanburi

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118
Previous: บทบาทของยาวอลโปริคเอซิดในโรคอารมณ์สองขั้ว
Next: การตั้งตํารับไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อที่ผิวหนัง