การรวบรวมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสัมมนา ในจังหวัด ระยอง และ จังหวัด นครราชสีมา COMPILATION OF ACCOMMODATION FOR TOURISTS IN THE SEMINAR GROUP IN RAYONG AND NAKHON RATCHASIMA.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การรวบรวมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสัมมนา ในจังหวัด ระยอง และ จังหวัด นครราชสีมา COMPILATION OF ACCOMMODATION FOR TOURISTS IN THE SEMINAR GROUP IN RAYONG AND NAKHON RATCHASIMA.
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การรวบรวมที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสัมมนา
ในจังหวัด ระยอง และ จังหวัด นครราชสีมา
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

COMPILATION OF ACCOMMODATION FOR TOURISTS IN THE SEMINAR GROUP IN RAYONG  AND NAKHON RATCHASIMA.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มณีวรรณ ชาตวนิช
ชื่อผู้วิจัย

นายศรายุ จิตสว่าง 5604400325

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19