โครงการ CSR การจัดการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยCSR Project for Waste Management at Thailand International Kite Festival

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงการ CSR การจัดการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยCSR Project for Waste Management at Thailand International Kite Festival
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โครงการ CSR การจัดการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ CSR Project for Waste Management at Thailand International Kite Festival
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชาญชัย ประคินกิจ
ชื่อผู้วิจัย

นายสหรัฐ สโรจถวดี รหัสนักศึกษา 5704420003

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 56