การศึกษาขั้นตอนการจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ให้แก่ผู้นำเข้าสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ไชน่า ชิปปิ้ง (กรุงเทพ) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ให้แก่ผู้นำเข้าสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ไชน่า ชิปปิ้ง (กรุงเทพ) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาขั้นตอนการจัดทำใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ให้แก่ผู้นำเข้าสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ไชน่า ชิปปิ้ง (กรุงเทพ) จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The study of procedure of delivery oder case study China Shipping Bangkok Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสิริกาญจน์ เลิศอริยะวุฒิ

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25