การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์
Research Article: Development of Components and Behavioral Indicators of Communication Skills in Pharmacy Practice
ผู้เขียน/Author: เสถียร พูลผล, ขนิษฐา สาลีหมัด, เฉลิมศรี ภุมมางกูร, จิตรา ดุษฏีเมธา | Sathian Phunpon, Khanittha Saleemad, Chalermsri Pummangura, Jitra Dudsdeemaytha
Email: sathian.phu@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับเพิ่มเติม 1, กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

การอ้างอิง/citation,

เสถียร พูลผล, ขนิษฐา สาลีหมัด, เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ จิตรา ดุษฏีเมธา. (2562). การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28, S166-S176.


บทคัดย่อ

บทบาทของเภสัชกรในฐานะเป็นผู้สื่อสารที่ให้ข้อมูลด้านยาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย ได้รับการยอมรับว่าเป็นบทบาทสำคัญของวิชาชีพ การศึกษาเภสัชศาสตร์จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับต่อสถานการณ์ โดยการจัดเตรียมนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ดี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสารกระบวนการวิจัยมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย (1) ศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน (2) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา (3) ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 ท่าน และ (4) วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค ผลการศึกษาพบว่า (1) องค์ประกอบของทักษะการสื่อสารทาง เภสัชกรรมมี2 องค์ประกอบได้แก่ ทักษะการสื่อสารเพื่อการดูแลแบบเน้นผู้ป่ วยเป็นศูนย์กลาง และทักษะการสื่อสารแบบอวัจนภาษา โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารจำนวน 12 ข้อ (2) ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา พบว่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 0.98 และ (3) ผลตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัคเท่ากับ 0.96 แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นนี้สถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการประเมินทักษะการสื่อสารของนักศึกษาในการเรียนการสอนและการฝึกงานต่อไปได้

คำสำคัญ: ทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม, นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์


Abstract

The role of the pharmacist as a communicator of drug information and advice between patients and the community is recognized as a vital role of a pharmacist. Pharmacy education is changing to reflect this role, and capable of equipping students with the necessary knowledge and skills for effective com­munication. The objectives of this research were to synthesize the components and behavioral indicators of communication skills in pharmacy practice (CSP) for pharmacy students and to qualify the compo­nents and behavioral indicators that were created by researcher. It was conducted under a qualitative and documentary research in 4 phases: (1) studying of circumstances and problems toward CSP by in-depth interview of 10 experts, ( 2) studying the related documents and research for synthesizing the compo­nents and behavioral indicators of CSP by documentary research and content analysis, (3) the assessment of qualified components and behavioral indicators of CSP by 10 experts, and (4) the reliability test of the instrument by cronbach’s alpha coefficient. The result were as follows: (1) two components of CSP were identified, namely, patient-centered communication skills and non-verbal communication skills which included twelve items of behavioral indicators of CSP, (2) the score of content validity of research instrument was 0.98, and (3) the instrument reliability coefficient was 0.96. In conclusion, pharmacy education organizations may further apply this tool to assess the communication skills of their students for learning and apprentice.

keywords: pharmacy practice communication skills; pharmacy student.


การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรมสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ / Development of Components and Behavioral Indicators of Communication Skills in Pharmacy Practice

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 371
Previous: ปัจจัยของผู้ป่วยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยางานบริบาลทางเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางปลาม้า สุพรรณบุรี
Next: การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation ในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง