การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: May 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: Development of Questionnaire Measuring Attitude Towards the Pharm.D. Curriculum, Faculty of Pharmacy, Siam University
ผู้เขียน|Author: สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, ใจนุช กาญจนภู, อิงอร สอนน้อย, ณัฏฐา ปานคง, อารยา อัตตภิญโญ และรักษ์จินดา วัฒนาลัย | Suwapab Techamahamaneerat, Jainuch Kanchanapoo, Ing-on Sonnoy, Arraya Attaphinyo, Nuttha Phankhong and Ruxjinda Wattanalai
Email: suwapab.tec@siam.edu ; jainuch.kan@siam.edu ; ruxjinda.wat@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 หน้า 29-41|Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016, pp. 29-41.

การอ้างอิง|Citation

สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, ใจนุช กาญจนภู, อิงอร สอนน้อย, ณัฏฐา ปานคง, อารยา อัตตภิญโญ และรักษ์จินดา วัฒนาลัย. (2559). การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. วารสารเภสัชศาสตร์สยาม, 1(2), 29-41.

Injaiuea S., Tantipiwattanaskul K., Rakwanwong A., & Luengsirithanya S. (2016). Development of questionnaire measuring attitude towards the Pharm.D. curriculum, Faculty of Pharmacy, Siam University. Siam Pharmacy Journal, 1(2), 29-41.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีต่อ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม องค์ประกอบของทัศนคติในการศึกษานี้ได้พัฒนามาจากการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบ่งทัศนคติต่อหลักสูตรออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร จํานวน 51 ข้อ เครื่องมือนี้ผ่านการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน จากวิธีสัมภาษณ์เชิงปัญญาในการตอบแบบสอบถาม จากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จํานวน 11 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ think-aloud และ probing จากนั้นนํา แบบสอบถามที่ได้มาวัดทัศนคติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จํานวน 291 คน ผลจากการ พัฒนาแบบสอบถามพบว่า การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากการวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญและการ สัมภาษณ์เชิงปัญญา สามารถจัดกลุ่มปัญหาได้เป็น 4 ประเภทคือ ความเข้าใจเนื้อหา การนึกถึงข้อมูลของ คําตอบ การตัดสินใจและ การตอบคําถาม โดยพบปัญหาด้านความเข้าใจเชิงเนื้อหามากที่สุดคือ 13 ปัญหาจาก การวิพากษ์กับผู้เชี่ยวชาญ และ 14 ปัญหาจากการสัมภาษณ์เชิงปัญญา การหาค่าความเชื่อมั่นเชิงความ สอดคล้องภายในแต่ละด้านของแบบสอบถามพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ ครอนบาคระหว่าง 0.49 และ 0.90 จากการศึกษานี้พบว่า แบบสอบถามนี้สามารถนําไปใช้ในการวัดทัศนคติของนักศึกษาได้ อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี้ควรทดสอบคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาก่อนนําไปใช้ในอนาคต

คําสําคัญ: การพัฒนาแบบสอบถาม, ทัศนคติต่อหลักสูตร, นักศึกษาเภสัชศาสตร์


ABSTRACT

This study aims to develop the questionnaire measuring attitudes of the pharmacy students towards Pharm D curriculum in faculty of Pharmacy, Siam University Relevant literatures were revealed prior to shaping the conceptual framework of attitudes which comprised process and outcomes of the curriculum This questionnaire was qualified in content validity and internal consistency Content was validated by expert review and cognitive interview using think-aloud and probing techniques Cronbach s alpha was also reported as the indicator of internal consistency which was calculated from 291 Pharm D students in 2013 2014 academic year As a result, expert opinions of three reviewers and eleven participants in cognitive interviews reflected four key dimensions of problems in the 51-item questionnaire consisting of comprehension, retrieval, judgment, and response The majority of problems involved with comprehension dimension as 13 and 14 problems in expert opinions and cognitive interview, respectively Cronbach s alpha was reported in a range of 0 49 0 90 This questionnaire was able to measure attitudes of Pharm D students according to the qualitative process described above; however, psychometric properties of this questionnaire should be tested prior to utilization in the future.

Keywords questionnaire development, attitude towards curriculum, Pharm D students, pharmacy students


การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม|Development of Questionnaire Measuring Attitude Towards the Pharm.D. Curriculum, Faculty of Pharmacy, Siam University

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Previous: 3D-QSAR studies on lipid peroxidation inhibitory activity of chromone derivatives
Next: ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง