การศึกษานำร่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

Last modified: December 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษานำร่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
Research Article: Development of the Instructional Model to Enhance Communication Skills for Pharmacy Students based on Transformative Learning Theory
ผู้เขียน/Author: ดร.เสถียร พูลผล, ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด, รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร และดร.จิตรา ดุษฎีเมธา /Dr.Sathian Phunpon, Dr.Khanittha Saleemad, Assoc Prof. Dr.Chalermsri Pummangura, Dr.Jitra Dudsdeemaytha
Email: sathian.phu@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Phamacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 | The 12th Srinakharinwirot University Research Conference

เอกสารอ้างอิง

เสถียร พูลผล, ขนิษฐา สาลีหมัด, เฉลิมศรี ภุมมางกูร และจิตรา ดุษฎีเมธา. (2562). การศึกษานำร่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12 (หน้า 909-921). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลอง ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพ เภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ โดยศึกษาประสิทธิผลของ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจำนวน 12 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แผนจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม ใบงานบันทึกการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบแผนการทดลองแบบทดสอบก่อน-หลังวัดผล โดยใช้สถิติค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการสื่อสารฯ หลังทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สูงกว่า ก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ (p = .00) รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ สามารถเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม ให้กับนักศึกษาได้จริง และมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในด้านรายละเอียดของกิจกรรม การใช้ภาษา และใบงานบันทึกการเรียนรู้

 

คำสำคัญ: ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพเภสัชกรรม, ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง, รูปแบบการจัดการเรียนรู้, นักศึกษาเภสัชศาสตร์


ABSTRACT

The purpose of this research was to develop the instructional model to enhance communication skills for pharmacy students (CSP) based on transformative learning theory and try out this model for evaluate the effectiveness and feasibility study on implementation. The samples of pilot study were 6th year’s pharmacy students during the second semester of 2016 academic year at faculty of pharmacy, Siam University, and 12 students were purposive sampling method. The instruments employed in the study were a learning management plan, communication skills in pharmacy practice test, critical reflection worksheet and an in-depth interview form. Using the one-group pretest-posttest design. The data were analyzed though pair t-test and content analysis method. Research results showed that after using the instructional model. CSP average posttest scores were higher statistical significantly than pretest (p < .00). The implemented model had reached every criteria of model effectiveness, and it indicated that the model could enhance CSP for pharmacy students. The researcher improved the model in term of detail of learning activities, language, and critical reflection worksheet.

 

Keywords:  communication skills in pharmacy practice, transformative learning, instructional model, pharmacy students.


Development of the Instructional Model to Enhance Communication Skills for Pharmacy Students based on Transformative Learning Theory

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 121