Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ดิฟเฟร็นท ค็อกเทล แซนด์วิช Different Cocktail Sandwich

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ดิฟเฟร็นท ค็อกเทล แซนด์วิช
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Different Cocktail Sandwich

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มาโนช พรหมปัญโญ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวพรทิพา ศุภชวาล 5404400108  
นางสาวเปมิการ์ ทรงเทพ 5404400133
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf