การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการ”DSI เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559″ ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการ”DSI เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559″ ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการ”DSI เทิดไท้พระแม่แก้วของแผ่นดิน 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559″ ประจำปี 2559
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The special event for responsibility to the society of The Department of Special Investigation “The DSI celebration on the auspicious occasion of the 84th (7th circle) Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit , 12 August ” in 2016

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวหัทยา สุมาลี

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29