ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย

Last modified: November 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย
Efficiency of Logistics Distribution of Automotive Lubricant Products in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปิยปราชญ์ ธิติวิรุฬห์
Mr. Piyaprach Thitiviroon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร.ปริญ ลักษิตามาศ
Asst. Prof. Dr. Prin Laksitamas
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
Doctor of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2556
2013

การอ้างอิง|Citation

ปิยปราชญ์ ธิติวิรุฬห์. (2556). ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Thitiviroon P. (2013). Efficiency of logistics distribution of automotive lubricant products in Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Graduate Schools Siam University.


บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสำรวจตัวแปรสำคัญต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่าย 2) เพื่อศึกษาความสามารถโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่เกี่ยวข้องระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย 4) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายและ5)เพื่อนำเสนอรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิผลและลดต้นทุนเพื่อทำให้ผู้จำหน่ายเกิดประโยชน์สูงสุด

งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ในเชิงกว้างและลึก สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประมวลผลในเชิงปริมาณใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ส่วนการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพนั้นใช้การวิเคราะห์บริบทและการสรุปข้อความ

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
อันดับ 1 ด้านการจัดการภารกิจขนส่งสินค้า (X1) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวมเท่ากับ 0.94
อันดับ 2 ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (X2) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวม เท่ากับ 0.81
อันดับ 3 ด้านการปัจจัยภายนอก (X6) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวมเท่ากับ 0.61
อันดับ 4 ด้านบรรจุภัณฑ์สินค้า (X3) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวม เท่ากับ 0.44
อันดับ 5 ด้านการจัดการคลังสินค้า (X4) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวม เท่ากับ 0.36
อับดับ 6 ด้านปัจจัยภายใน (X5) ความสัมพันธ์ในเชิงบวกโดยรวม เท่ากับ 0.34

     สำหรับ ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทยสรุปได้ตามสมการข้างล่างนี้
Y = 0.94 (X1) + 0.81(X2) + 0.44 (X3) + 0.36 (X4) + 0.34 (X5) + 0.61 (X6)


Abstract

The purposes of this research are to explore significant factors that affect logistics activities of distribution, to study logistics capabilities of efficient distribution, to analyze the casual relationship between logistics activities and distribution, to analyze internal and external factors that affect logistics efficiency of distribution, and to present models for developmental strategies of effective logistics system which will benefit the distributors by lowering the initial cost.

This study utilized mixed method research including quantitative and qualitative research in order to reveal the findings in terms of broad and deep knowledge. The instruments used in this research consist of questionnaires and in-depth interviews. The quantitative analysis was completed by using both descriptive and inferential statistics. On the other hand, the qualitative analysis was carried out through context analysis and summary.

The findings indicated that factors that affect the efficiency of logistics distribution of automotive lubricant products in Thailand are as follow:
1. Transportation management (X1) The overall positive relationship equals to 0.94
2. Inventory management (X2) The overall positive relationship equals to 0.81
3. External factor (X6) The overall positive relationship equals to 0.61
4. Packaging (X3) The overall positive relationship equals to 0.44
5. Warehouse management (X4) The overall positive relationship equals to 0.36
6. Internal factor (X5) The overall positive relationship equals to 0.34

The casual relationship model of the aforementioned factors can be summarized as the following equation:
Y = 0.94 (Transportation management) + 0.81 (Inventory management) + 0.44 (Packaging) + 0.36 (Warehouse management) + 0.34 (Internal factor) + 0.61 (External factor)


ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ในประเทศไทย | Efficiency of Logistics Distribution of Automotive Lubricant Products in Thailand

Doctor of Business Administration in Marketing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 98
Previous: กลยุทธ์การปรับตัวด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าอาหารไทยดั้งเดิมของประเทศไทย
Next: ประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย