คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม Electronic Service Guide Fundamentals for Food and Beverage

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม Electronic Service Guide Fundamentals for Food and Beverage
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electronic Service Guide Fundamentals for Food and Beverage

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา แพรว  วิจิตโรทัย
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว ณัฐชา  ภู่ระหงษ์       รหัส 5704400379

นางสาว อรุณี กล่อมกระโทก  รหัส 5604400311

สาขา โรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 167