ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (60-0374)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (60-0374)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Employee Satisfaction Affecting Employee Engagement of Allianz Ayudhya Insurance Public Company Limited
ชื่อผู้วิจัย นุสรา คงอินทร์
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปีการศึกษา 2559
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 208
Previous: ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์การ และความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา : คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค (60-0381)
Next: กลยุทธ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดนัดจตุจักร