ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการ ของธนาคารกรุงเทพ จากัด ( มหาชน ) สาขาหนองแขม

Last modified: April 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการให้บริการ
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด ( มหาชน ) สาขาหนองแขม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Expectation and Recognition of Service Quality Resulting to Loyalty to Services Provided by Bangkok Bank PLC, Nongkham Branch

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวฉัตรขวัญ พูลเพิ่ม

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Previous: A Study of The Effect of Thai Television Soap Opera on Chinese Travelers
Next: Investigation and Analysis of Consumer Buying Preferences of the Clothing Retail Market