Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ค้าแผงลอยที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ค้าแผงลอยที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : กรณีศึกษาผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factors Affected The Behavior of Traders Stalls License Fees Collection Area PomPrapSattruPhai Bangkok.

ชื่อผู้วิจัย

นางกิ่งอ้อ  สวนสันต์

สาขา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf