ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Factors Affecting Purchase Decision Behavior in Online Shopping : A Case Study of Customers in Thonburi Area
ชื่อผู้วิจัย พงศกร เธียรสุนทร
สาขา การจัดการการตลาด
ปีการศึกษา 2559
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Previous: กลยุทธ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดนัดจตุจักร
Next: ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ในสังคมออนไลน์ ของประชาชนเขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0375)