ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย: ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Last modified: March 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย: ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Factors Affecting the Commitment of Thai Civil Servants: A study of the Office of The Civil Service Commission (OCSC)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางภูษณิศา หงษ์ร่อน
Mrs. Pusanisa Hongron
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา จันทร์เจริญ
Associate Professor Dr. Kuntida Chancharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ภูษณิศา หงษ์ร่อน. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย: ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

       การศึกษาเชิงปริมาณเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย : ศึกษากรณีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการ และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงาน ก.พ. อีกทั้งจัดทาข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร ในการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรของสานักงาน ก.พ. การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คนได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแกมม่าที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันของข้าราชการที่มีต่อสานักงาน ก.พ. อยู่ในระดับมากปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของข้าราชการต่อสานักงาน ก.พ. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ลักษณะงานที่อิสระ มีความหลากหลาย มีความก้าวหน้าและประสบการณ์ในงานที่ส่งเสริมบทบาท การมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร รวมทั้งการได้รับการตอบสนองตามที่คาดหมาย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ สานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการด้วยการเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกระดับร่วมกาหนดเป้าหมาย แผนงาน และวิธีการทางานในหน้าที่ และการประเมินผลงานของตนเองได้ ควรมีการสับเปลี่ยนงานกันในสายงานเพื่อการเรียนรู้และหลากหลายจัดการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน และ ควรจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกาลังใจให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการดีขึ้นข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยศึกษาระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนในหน่วยงานอื่นด้วย

คำสำคัญ: ความผูกพัน, ข้าราชการไทย, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Abstract

The study of quantitative approach on the title “Factors Affecting the Commitment of Thai Civil Servant : A study of the Office of the Civil Service Commission (OCSC)” has purposes to study the commitment level of civil servant and factors affecting the commitment of civil servant to OCSC including to provide the suggestion to executive for creating the commitment affecting to organization of the Commitment of OCSC. This studyused questionnaires as instrument in data collection of the sample at total 210 persons by simple random sampling. The statistics were used in data analysis those are frequency, percentage and hypothesis testing to search the Correlation of variables by Chi-Square statistic and Gamma Correlation Coefficient Analysis at statistical significance level 0.05.

The results of the study were found that the commitment level of civil servant to OCSC at high level. Factors affecting the commitment of civil servant to OCSC at statistical significance level 0.05 those are liberty on job, more diversity, having advancement and experiences in the job that encourage the role of having good attitude to colleague and organization including the getting from respondence according to expectation.

The research suggestion is that OCSC and involving organizations should have process of knowledge accumulation and build the participation of civil servant by giving opportunity to all level of civil servant to set the goals, programs, job procedures in duties and self- performance evaluation. In addition, should have job rotation in line for learning in diversities and conduct in training, seminar, study visit, sharing creative learning including provide welfare for morale to rise up the quality of life of civil servant. The suggestion to next research is that should study in qualitative approach by in-depth interview and add the target group by studying the commitment level of civil servant in other agencies too.

Keywords:  Commitment, Thai Civil Servants, The Civil Service Commission.


ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของข้าราชการไทย: ศึกษากรณีสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | Factors Affecting the Commitment of Thai Civil Servants: A study of the Office of The Civil Service Commission (OCSC)

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 170
Previous: การศึกษาการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550
Next: คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร