ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค

Last modified: August 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค
Factors relating to the behavior of consumer in choosing service cafe Amazon in PTT gas stations Bang Khae district
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกาญจนา จันทะพันธ์
Miss Kanchana Jantaphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ธีรโชติ พงศ์ทวีวุฒิ
Dr. Theerachote Pongtaveewould
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

กาญจนา จันทะพันธ์. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิงที่มาใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ 10,001-20,000 บาท ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมีความสาคัญมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความบ่อยครั้งในการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นาน ๆ ครั้ง ส่วนวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บริการ คือ ดื่มเครื่องดื่มกาแฟเป็นหลัก และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 101-200 บาท

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยรายได้มีความ สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขต บางแค ของผู้บริโภค และระดับความสาคัญของปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค


Abstract

This research aims for: studied factors priorities of Marketing mix service had affected with using service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch, studied customer’s behavior used service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch, studied relationships between customer’s demographic characteristics and customer’s behavior used service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch and studied relationships between marketing mix service and customer’s behavior used service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch. The researcher found that; Almost of survey samples were female average age 26-35 years old, who had completed education in bachelor degree, their career are employee in private company and average income 10,001-20,000 baht per month. In priorities factors of Marketing mix service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch, that is to say, customer had effected using service in personal most. Almost of customer frequency used service at Café Amazon PTT Gas Stations, Bang Khae District Branch was infrequent and customer aimed using service was beverage and cost around 101-200 baht. In hypothesis tested a significance in level 0.05, found that: income factors had involved with customer’s expenses using service at Café Amazon PTT Gas Stations in Bang Khae District Branch and in personal factors had involved with customer’s expenses using service at Café Amazon PTT Gas Stations in Bang Khae District Branch.


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เขตบางแค ของผู้บริโภค | Factors relating to the behavior of consumer in choosing service cafe Amazon in PTT gas stations Bang Khae district

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3881
Previous: ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านต้องการของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร
Next: พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว