กลยุทธ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดนัดจตุจักร

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • กลยุทธ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดนัดจตุจักร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

กลยุทธ์ทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดนัดจตุจักร

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Financial Strategy Influencing Retail Entrepreneurs Performance at Chatuchak Market
ชื่อผู้วิจัย เสาวลักษณ์ โลหัชวาณิชย์
สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2560
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 64
Previous: ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (60-0374)
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาผู้ซื้อในพื้นที่ฝั่งธนบุรี