การตั้งตํารับไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อที่ผิวหนัง

Last modified: May 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การตั้งตํารับไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อที่ผิวหนัง
Research Article: Formulation of Skin Infections Microemulsions Prepared from Modified Coconut Oil
ผู้เขียน|Author: ศิริกาญจน์ เพ็งอัน, เนตรนภา โตสกุล, ชรินทร์ ฟังรุ่งนิรัติศัย, ประภาสิริ มณีโต และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ | Sirikarn Pengon, Netnapha Tosakul, Charin Fungrungnirattisai, Praphasiri Maneeto and Sontaya Limmatvapirat
Email: sirikarn.pengon@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชศาสตร์สยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559 หน้า 65-71|Siam Pharmacy Journal Vol.1 No.2 Jul-Dec 2016, pp. 65-71.

การอ้างอิง|Citation

ศิริกาญจน์ เพ็งอัน, เนตรนภา โตสกุล, ชรินทร์ ฟังรุ่งนิรัติศัย, ประภาสิริ มณีโต และสนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ. (2559). การตั้งตํารับไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อที่ผิวหนัง. วารสารเภสัชศาสตร์สยาม, 1(2), 65-71.

Pengon S., Tosakul N., Fungrungnirattisai C., Praphasiri Maneeto P., & Limmatvapirat S. (2016). Formulation of skin infections microemulsions prepared from modified coconut oilt. Siam Pharmacy Journal, 1(2), 65-71.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเป็นจํานวนมาก น้ํามัน มะพร้าวถือเป็นวัตถุดิบที่พบมากในประเทศไทยที่มีสารสําคัญคือโมโนลอรินซึ่งมีคุณสมบัติในการทําลายเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และโปรโตซัว วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อเพิ่มปริมาณโมโนลอริน (ML) จาก น้ํามันมะพร้าว (VCO) ผ่านกระบวนการกลีเซอโรไลซิส และทําการเตรียมไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัด แปร (MCO) สําหรับใช้ต้านเชื้อที่ผิวหนัง โดยอาศัยบริเวณการเกิดไมโครอิมัลชันจากแผนภาพวัฏภาคไตรภาค เทียม โดยใช้น้ํามันมะพร้าวดัดแปรเป็นวัฏภาคน้ํามัน ใช้ครีโมฟอร์ซิโอ 40 ครีโมฟอร์อาร์เอช 40 และทวีน 60 เป็นสารลดแรงตึงผิว และเอทานอลเป็นสารลดแรงตึงผิวร่วม โดยประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความใส ขนาดอนุภาค และความเป็นกรด-ด่าง จากการศึกษาพบว่าสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสมสําหรับการ เตรียมไมโครอิมัลชัน คือ ครีโมฟอร์อาร์เอช 40 เนื่องจากสามารถเตรียมได้ไมโครอิมัลชันที่ใส มีขนาดอนุภาค อยู่ในช่วงนาโนเมตร (35.94-322.45 นาโนเมตร) และมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 4.91-5.77 ซึ่ง เหมาะสมต่อการนําไปใช้ที่ผิวหนัง โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้น่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากน้ํามันมะพร้าวที่พบได้มากในประเทศไทยต่อไป

คําสําคัญ: ไมโครอิมัลชัน, น้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์, โมโนลอริน, กลีโซโรไลซิส, แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม, การติดเชื้อที่ผิวหนัง


ABSTRACT

Presently, natural extracts are widely used in pharmaceutical fields, especially for antibacterial infections. Coconut oil is one of the natural products from Thailand contain with monolaurin. Monolaurin (ML) in coconut oil (VCO) is a substance that has antibacterial, antifungal, antiviral and antiprotozoal properties. The aims of this study were to increase amount of monolaurin from coconut oil through chemical modification and apply the modified coconut oil (MCO) as an antimicrobial microemulsions for skin infections. The modified coconut oil was prepared through glycerolysis process. Pseudo-ternary phase diagram was used as a tool for selecting the suitable proportion in microemulsions formulation. The surfactant was selected from three types of non-ionic surfactant, i.e. Cremophor CO 40, Cremophor RH 40 and Tween 60 The suitable surfactant and solvent were Cremophor RH 40 and ethanol, respectively Microemulsions containing with Cremophor RH 40 and ethanol, respectively. Microemulsions containing with Cremophor RH-40 demonstrated clear solution was later characterized as microemulsions which has the droplet size in nanometer range (35.94-322.45 nm.). pH of this microemulsion (pH 4.91-5.77) was suitable for skin. In conclusion, the knowledge gained from this study may provide the guideline for application of coconut oil from Thailand in pharmaceutical fields.

Keywords: microemulsions, virgin coconut oil, monolaurin, glycerolysis, pseudo ternary phase diagram, skin infection, virgin coconut oil, monolaurin.


การตั้งตํารับไมโครอิมัลชันจากน้ํามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อที่ผิวหนัง|Formulation of Skin Infections Microemulsions Prepared from Modified Coconut Oil

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Previous: ผลสัมฤทธิ์ทางคลินิกของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Next: กูลโคไคเนส: เป้าหมายใหม่สำหรับยาลดระดับน้ำตาลในเลือด