แนวทางการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แนวทางการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Guidelines to eatablishment Free Zone of Thai rung Union Car

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนวรัตน์  วิมลธาดา

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 188