แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา กรณีศึกษา บริษัท อินฟินิตี้ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด Guideline for problem solving of incentive tour management Case study of infinity tours planner co., ltd

Last modified: January 31, 2020
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา กรณีศึกษา บริษัท อินฟินิตี้ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด Guideline for problem solving of incentive tour management Case study of infinity tours planner co., ltd
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเดินทางท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปเหมา
กรณีศึกษา บริษัท อินฟินิตี้ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Guideline for problem solving of incentive tour management Case study of infinity tours planner co., ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชาญชัย  ประกินกิจ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวน้ำฝน อาห์เม็ด 5404400176
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 (clear ข้อมูล) 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 95