เสน่ห์การบริการและการท่องเที่ยว เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี HOSPITALITY AND TOURISM ATTRACTIVENESS OF KOH SAMUI ISLAND, SURAT THANI PROVINCE

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เสน่ห์การบริการและการท่องเที่ยว เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี HOSPITALITY AND TOURISM ATTRACTIVENESS OF KOH SAMUI ISLAND, SURAT THANI PROVINCE
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

เสน่ห์การบริการและการท่องเที่ยว  เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

HOSPITALITY AND TOURISM ATTRACTIVENESS OF KOH SAMUI ISLAND, SURAT THANI PROVINCE

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มาโนช พรหมปัญโญ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว กันยารัตน์  นาเอี่ยม 5504400101
นางสาว ณัฐกานต์  ใจเรือน 5504400102
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105