การสร้างความประทับใจและจัดการต้อนรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย IMPRESSIVE MAKING AND RECEIVING MANAGEMENT FOR TARGET MARKET GROUPS

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างความประทับใจและจัดการต้อนรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย IMPRESSIVE MAKING AND RECEIVING MANAGEMENT FOR TARGET MARKET GROUPS
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การสร้างความประทับใจและจัดการต้อนรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

IMPRESSIVE MAKING AND RECEIVING MANAGEMENT FOR TARGET MARKET GROUPS

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มาโนช พรหมปัญโญ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว พัทฐ์ฐานันท์   โพธิ์เดช 5504400091
นางสาว จิตินันท์ ภูคะมา 5504400150
นางสาว ภรณ์ทิพย์   เอี่ยมมงคลกิจ 5504400189
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71