โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร Improvement of the Chinese language Performance

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร Improvement of the Chinese language Performance
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน
ของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Improvement of the Chinese language Performance
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวแคทรินทร์ ดูบอค 5704400123
นายธนเสฏฐ์ โชติอนันต์คณกร 5704400122

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 138