การอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 50001:2011: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 50001:2011: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 50001:2011: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sustainable Energy Conservation follow ISO 50001:2011: Case Study Siam University 

ชื่อผู้วิจัย

ดร.พรชัย มงคลวานิช 

ชื่อผู้วิจัย วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
สาขา  
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 76