แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

Last modified: September 27, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
Learning Solar System with Augmented Reality Technology
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชิติพัทธ์ ปานเกษม 5704800004, นางสาววิจิตรา สายแสง 5704800005
Mr.Chitipat Parkasem, Miss Wijittra Saisaeng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา  โชติช่วง
Miss Veena Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ชิติพัทธ์ ปานเกษม และ วิจิตรา สายแสง. (2560). แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกนอกเหนือจากการโทรศัพท์ การเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอ่านแต่ในหนังสือยังสามารถเรียนรู้โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวกลางในการเรียนรู้ได้อีกด้วย  นอกจากนี้การดูรูปภาพแบบ 2D จากหนังสือทำให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกเบื่อกับการเรียนรู้แบบเดิมๆ คณะผู้จัดทำจึงนำหนังสือและเทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality ) มาผนวกเข้าด้วยกันโดยทำการส่องกล้องบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์จะปรากฎภาพ 3D และอ้างอิงจากระบบสุริยะจำลองดวงดาวอีกทั้งยังเป็นการเล่นพร้อมการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันโดยสามารถทำให้ผู้เรียนนั้นอยู่กับแอปพลิเคชันได้เป็นเวลานาน พร้อมทั้งเกมและแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Autodesk Maya, Unity, Vuforia เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทำให้ผู้ใช้ได้เห็นดวงดาวในแบบสามมิติอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่

คำสำคัญ: ภาพสามมิติ, ระบบสุริยะ, แอปพลิเคชัน


Abstract

Nowadays, a smartphone plays an important role in people’s life. Apart from making a phone call, users gain more convenience from all kinds of functions available on a smartphone, for example, it can be used to support learning. Learning materials are not limited to textbooks because a smartphone is also considered as a one of learning media. Besides, 2D images that are usually found on traditional textbooks fail to capture learner’s interest; as a result, the researchers have designed a learning application that combines traditional textbook with AR technology (Augmented Reality). With AR application on Android system, 3D images of the solar system will appear on the phone once the phone camera is pointed at the textbook. Consequently, learners can enjoy the images on the application while learning, and possibly spend more time on learning with this AR application. Moreover, games and comprehension tests are included in this application. Autodesk, Maya, Unity, and Vuforia are software programs that were used to create this application to produce 3D images of the solar system to enhance learning experience.

Keywords:  3D images, the Solar System, Application.


แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง / Learning Solar System with Augmented Reality Technology

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 563
Previous: เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์
Next: เกมตำนานสงครามจักรราศี