เกมตำนานสงครามจักรราศี

Last modified: May 2, 2019
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เกมตำนานสงครามจักรราศี
Legend of zodiac war
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัตนชาติ แจ่มจำรัส 5704800056
Mr. Rattanachat JameJamrat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss. Veena Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

รัตนชาติ แจ่มจำรัส. (2561). เกมตำนานสงครามจักรราศี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


เกมตำนานสงครามจักรราศี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 310
Previous: แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง