การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี้และสารให้ความคงตัวในไอศรีม Love Rose Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี้และสารให้ความคงตัวในไอศรีม Love Rose Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี้และสารให้ความคงตัวในไอศรีม Love Rose

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุนทร  สอนกิจดี
ชื่อผู้วิจัย

นายวรายุธ    ติกปัญญาวุฒิ    5604400275

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118