ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม

Last modified: March 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม
Marketing Mix affecting to buffet of Customers at Silom Road
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัญญา ลีลาวดี
Ms. Waranya Leelawadee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

วรัญญา ลีลาวดี. (2560). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจลักษณะประชากรศาสตร์ชองผู้บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ถนนสีลม 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุเฟ่ต์ที่ถนนสีลม 3) เพื่อศึกษาการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคยรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ที่ถนนสีลม จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-Square

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,00 บาท และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีความถี่ในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน เหตุผลที่เลือกทานอาหารบุฟเฟ่ต์เพื่อพบปะสังสรรค์ จำนวนเงินที่ต้องการจ่ายราคาต่อคนในแต่ละครั้ง 301-400 บาท โดยบุคคลที่ร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์คือเพื่อน ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก อับดับที่หนึ่งคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณท์/บริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านผลิตภัฑณ์/บริการ มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05.


Abstract

This research aims to explore the demographic characteristics of consumers on dining buffet food on Silom Road, to study the marketing mix that affects the dining behavior on Silom Road, to study the consumer behavior on buffet dining at Silom Road. The research aims to analyze the marketing mix in terms of price, promotion, and product/service in relation to buffet dining of consumers in Silom, as well as, Study factors affecting consumers’ consumption behavior towards buffet dining in Silom area during the period between January and February of year 2017.The study has a samples size of 400 people and the methodology for data collection used were based on questionnaires distributed to consumers who had buffet dinners in Silom area. Statistics used in data analysis were percentage, frequency, mean, standard deviation, and hypothesis was based on Chi-square test.

The research found that majority of the respondents were female, aged between 21 -30, mostly are employed from private sector with average monthly income of 10,001-20,000 Baht. The price range acceptable per buffet meal is around 301 – 400 Baht. The frequencies result for eating buffet is less than once a month and the main reason for eating buffet was for socializing with friends. According to the respondents, product/ services were considered the most important factor of the marketing mix when considering eating buffet. Price follows second and promotion was considered as the least important factor. From the statistic data analysis, it can be concluded that the marketing mix factors of product/ services, price and promotion significantly affect the behavior of consumers in Silom on dining buffet at the level of 0.05.


ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม|Marketing Mix affecting to buffet of Customers at Silom Road

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Previous: ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน
Next: การตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร