ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: July 8, 2022
You are here:
Estimated reading time: 3 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Affecting Purchasing Decision of Ready to Drink Fruit Juice Brand Doi Kham in Bangkhae, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์
Miss Jatupon Likituschulung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr.Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

จตุพร ลิขิตทัศชูวงศ์. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Likituschulung J. (2016). Marketing mix factors affecting purchasing decision of ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Bangkhae, Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อของผู้ดื่มน้ําผลไม้พร้อมดื่ม ตราดอยคํา รวมทั้งเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา คอยคํา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา ดอยคํา ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ดื่มพร้อมดื่มตรา ดอยคํา ในเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง และทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ส่วนเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และสถิติไคว์สแควร์ (Chi-Square)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดื่มน้ําผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคํา ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี อาชีพทํางานบริษัทเอกชน รับจ้าง และมีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา ดอยคําในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า

ส่วนใหญ่นิยมซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มรสชาติ สตรอว์เบอร์รี มีความถี่ในการซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา คอยคํา โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้ง สัปดาห์ มีปริมาณการซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย 2-3 กล่อง มีมูลค่าของสินค้าที่ซื้อต่อครั้งโดยประมาณ 101-500 บาท ตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้ตรา ดอยคํา เพราะต้องการสนับสนุนโครงการในพระราชดําริฯ และมีผู้บทบาทหรืออิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ น้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา คอยคําคือตนเอง

นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา คอยคํา ของผู้บริโภคในเขต บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานครด้านต่างๆ โดยภาพรวมมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคําที่มีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับ มากที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย รองลงมาได้แก่ ด้านราคา และระดับการตัดสินใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ เดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา คอยคําของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ําผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคํา ได้แก่ ประเภทของน้ําผลไม้ที่ซื้อ เหตุผลของการซื้อ จํานวนของการซื้อ ความถี่ของการซื้อ ค่าใช้จ่าย ในการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้ พร้อมดื่มตราคอยคําของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จากผลการวิจัยพบว่า ความสําคัญของการตัดสินใจซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตรา ดอยคํา ที่มี ความสําคัญน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจดอยคําควรมีการพัฒนาและปรับปรุงใน ด้านของรสชาติของน้ําผลไม้พร้อมดื่ม โดยมีการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภค เพื่อนํามา ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด


Abstract

The purposes of this research were to explore the personal factors affecting the purchasing decision the ready to drink fruit juice brand Doi Kham, to study the marketing mix affecting the purchasing decision the ready to drink fruit juice brand Doi Kham and to study the relationship between the personal factors and the purchasing decision the ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkac, Bangkok. The samples used for this study are 400 samples from people who drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkae, Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency. percentage, mcan, and standard deviation. For hypothesis testing was used one-way analysis of varience and Chi-square test.

The results of the study showed that most people who drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkac, Bangkok were female, aged between 20-30 years old, married, hold bachelor’s degree, worked in private companies/contractor, and carned between 10,001-20,000 Baht. Consumer behavior of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkae, Bangkok found that the most popular purchasing the ready to drink fruit juice was strawberry flavors. The frequency of purchasing the ready to drink fruit juice brand Doi Kham was average 1-2 times per week. The volume purchasing the ready to drink fruit juice brand Doi Kham was the average 2-3 boxes per time. The value of purchased was approximately 101-500 Baht. The purchasing decision of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham was because they want to support the royal projects, and the role or influence the decision to purchase the ready to drink fruit juice brand Doi Kham was you.

In addition, the rescarcher found that the level of purchasing decision of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkac, Bangkok overall was in high level. When the considering each side found that the distribution channel was the most level of purchasing decision. The second was the price. The lowest level of purchasing decision was product. The hypothesis testing revealed that gender, age, occupation, level of education and income related to the purchasing decision of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkae, Bangkok. In addition, the researcher found that the consumer behavior of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham: the kind of fruit juice to purchase, the reason to purchase, the volume of purchase, the purchasing frequency, the expense of purchasing and the people who influence to purchase related to the purchasing decision of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham in Khet Bangkae, Bangkok.

From the results of the research found that the least importance of purchasing decision of the ready to drink fruit juice brand Doi Kham was product, the entrepreneurs should be developed and enhanced the flavors of the fruit juice drink by surveying the consumers in order to improve and develop the products to meet the needs of the most consumers.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร|Factors Affecting Decision to the Facial Plastic Surgery of Female Students in Siam University

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 321
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยสยาม
Next: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด