ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อบริการของบริษัทนำเที่ยวไทย MARKETING MIX FACTORS INFLUENCED TO TOUR SERVICES OF THAI TOUR OPERATOUR

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อบริการของบริษัทนำเที่ยวไทย MARKETING MIX FACTORS INFLUENCED TO TOUR SERVICES OF THAI TOUR OPERATOUR
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อบริการของบริษัทนำเที่ยวไทย
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

MARKETING MIX FACTORS INFLUENCED TO TOUR SERVICES OF THAI TOUR OPERATOUR

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.มาโนช พรหมปัญโญ
ชื่อผู้วิจัย
น.ส. พลอยขวัญ ดาวล้อม   5504400093
น.ส. ณัฐสิมา จินดาน้อย   5504400209
น.ส. อภิสมา หมั่นดี   5504400214
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32