ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: August 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Influencing Customer Purchasing Decision for Canned Coffee in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภัทธีรา ประพฤติธรรม
Miss Pattira Praprutham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ภัทธีรา ประพฤติธรรม. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้ค่าทดสอบ (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) และ (Least Significant Difference: LSD) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุ 30-39 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเรียงลำดับตามการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้ดังนี้ (1) ด้านบุคคล (2) ด้านกระบวนการให้บริการ (3) ด้านราคา (4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (6) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ (7) ด้านผลิตภัณฑ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตาม (1) อาชีพ และ (2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ผู้บริโภคเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครมีการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ ฉะนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟพร้อมดื่มควรมีการสำรวจถึงความต้องการของของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงประเภทหรือรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น


Abstract

This research aims for: studied customer’s demographic purchasing decision in canned coffee in Bangkok and studied factors Marketing Mix influencing to customer purchasing decision canned coffee. The research was through conducting survey samples to around 400 persons. Information’s were derived from answer the research question, Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, t-test, One-way Anova: f-test and Least Significant Difference: LSD for hypothesis test.

The researcher found that; Almost of survey samples were male average age 30-39 years old, marital status is single, who had completed education in bachelor degree, their career are employee in private company and average income 15,001-20,000 bath per month. In addition to, researcher found customer purchasing decision canned coffee, show that: personal, service process, cost, promotion, physical, distribution and product.
In hypothesis test, found that, customer has difference in demographic influencing to purchasing decision canned coffee in Bangkok was career and income significance in level 0.05.

Customer purchasing decision canned coffee in Bangkok less was product, so trader should be has survayed customer demand in product, in order to, the result was developing of type or flavor of the product in diversity and respond customer demand.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | Marketing Mix Factors Influencing Customer Purchasing Decision for Canned Coffee in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 375
Previous: ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในร้านบิวเทรี่ยม สาขาสยามสแควร์
Next: คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร