กลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดเออีซี

Last modified: May 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย กลยุทธ์การตลาดแฟชั่นเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดเออีซี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Marketing Strategies of Thai Fashion Apparels in AEC Market

ชื่อผู้วิจัย

นายณัฎฐ์เอก กุลฐากรเสฎฐ์

สาขา การตลาด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ื 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 155
Previous: องค์ประกอบคุณภาพตราสินค้าเว็บไซต์ของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
Next: ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย