การศึกษาการบันทึกการเลิก-จ่ายสินค้าเพื่อนำไปใช้บนขบวนรถไฟด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการบันทึกการเลิก-จ่ายสินค้าเพื่อนำไปใช้บนขบวนรถไฟด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการบันทึกการเลิก-จ่ายสินค้าเพื่อนำไปใช้บนขบวนรถไฟด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กรณีศึกษาบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The study of recording goods in order to use on the train by Microsoft Excel case study of Kuang Peisan Food Products Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวอรอนงค์ จันทร์ทองอ่อน

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 141