MKT_B_006_3/57 ความพึงพอใจในกิจกรรมอุลตร้าแมนกิงกะโชว์ ของลูกค้าที่มาเที่ยวชมงานและลูกค้าร้านค้าฝั่งพลาซา ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • MKT_B_006_3/57 ความพึงพอใจในกิจกรรมอุลตร้าแมนกิงกะโชว์ ของลูกค้าที่มาเที่ยวชมงานและลูกค้าร้านค้าฝั่งพลาซา ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
Estimated reading time: < 1 min

ความพึงพอใจในกิจกรรมอุลตร้าแมนกิงกะโชว์ ของลูกค้าที่มาเที่ยวชมงานและลูกค้าร้านค้าฝั่งพลาซา ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจในกิจกรรมอุลตร้าแมนกิงกะโชว์ ของลูกค้าที่มาเที่ยวชมงานและลูกค้าร้านค้าฝั่งพลาซา ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Satisfaction to ultramanginga show activity for customers who comes to
the activity and customers over at Plaza by Central plaza, Salaya

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวฐิติกานต์ ฐานะโชติชูวงศ์
นางสาวเพ็ญประภา ชาญสูงเนิน

สาขา เศรษฐศาสตร์  
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย อังกฤษ)

03_abs.pdf

4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf7
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32