โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

Last modified: November 12, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท
Model for Structural Equation of Market Assessment Related to Impact on Resort’s Customers Loyalty
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสมเกียรติ พิณทอง
Mr. Somkeat Pinthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร.ปริญ ลักษิตามาศ
Asst. Prof. Dr. Prin Laksitamas
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
Doctor of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง|Citation

สมเกียรติ พิณทอง. (2558). โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Pinthong S. (2015). Model for structural equation of market assessment related to impact on resort’s customers loyalty. (Doctoral dissertation). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยเรื่อง รูปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ทมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา ลักษณะทางอารมณ์ รูปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ความภักดีลูกค้ารีสอร์ท และพัฒนารูปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้ารีสอร์ทจำนวนทั้งสิ้น 1 ,067 คน การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้ใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้ารีสอร์ทมีอารมณ์ต่อรีสอร์ทในระดับปานกลาง ( x̅ = 2.79) โดยมีอารมณ์ขั้วบวกมาก แต่อารมณ์ขั้วลบพบน้อยที่สุด

รูปแบบการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท พบว่าลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การทางานในภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ เหตุผลที่พักรีสอร์ทในรอบ 1 ปี อารมณ์ที่มีต่อรีสอร์ท การตลาดเชิงสัมพันธ์ของรีสอร์ทต่างมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ยิ่งกว่านั้น รูปแบบที่พัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงในแบบจำลองสมการโครงสร้างสามารถนำเสนอ ดังนี้
ลักษณะทางอารมณ์ลูกค้าที่มีต่อรีสอร์ทเท่ากับ 0.125 เพศ + 0.385 อายุ + 0.133 ภูมิลำเนา + 0.189 ระดับการศึกษา + 0.201 รายได้ + 0.285 การทำงานในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ + 0.353 เหตุผลที่พักรีสอร์ทในรอบ 1 ปี ; R2 = 0.185
การตลาดสัมพันธ์ของรีสอร์ทเท่ากับ 0.418 ระดับการศึกษา ; R2 = 0.202
ความภักดีต่อรีสอร์ทเท่ากับ 0.342 ระดับการศึกษา + 0.594 การตลาดสัมพันธ์ของรีสอร์ท ; R2 = 0.591
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยให้แนวทางการตลาดสัมพันธ์ด้านอารมณ์ลูกค้าจะเป็นขั้วบวก ต้องใส่ใจในการเดินทางไปกลับ ทั้งภายในและภายนอกรีสอร์ท


Abstract

The structural equation model of relationship marketing evaluation impact on resort’s customer loyalty has certain objectives as emotional characteristics, relationship marketing evaluation model and develop such model impact on resort customer loyalty.

The methodology is questionnaire which collected from 1,067 resort customer samples. The data analysis used SPSS version 16.0 and AMOS version 6.0

The results indicated the resort customer had a median level (x̅ = 2.79) more positive emotion but negative emotion profoundly at least level.

The structural equation model declared that personal characteristics of age work in industry/business, experience in lodging toward resort, resort relationship marketing were all causal related toward loyalty at 0.05 statistical significance. Furthermore, the development model has a parsimonious implication.

The research showed the construction of the observed and latent variables in the structural equation model was presented as following:
Emotional characteristics toward resort = 0.25 gender + 0.385 age + 0.133 domicile + 0.189 education + 0.201 income + 0.285 work in industry/business sector + 0.353 reasons for resort lodging; R2 = 0.185
Relationship marketing of resort = 0.418 education ; R2 = 0.202
Resort Loyalty = 0.342 education + 0.594 relationship marketing ; R2 = 0.591

The recommendation from this research indicated that such a certain guideline for relationship marketing in customer emotion in a positive domain would require attention and should be paid to customers at the arrival and departure time both within and outside resort facility.


โมเดลสมการโครงสร้างการประเมินการตลาดเชิงสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อความภักดีของลูกค้ารีสอร์ท | Model for Structural Equation of Market Assessment Related to Impact on Resort’s Customers Loyalty

Doctor of Business Administration in Marketing, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 157
Previous: รูปแบบการรับรู้คุณค่าการบริการที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของภัตตาคารรีสอร์ท
Next: รูปแบบคุณภาพบริการโดยรวม การมุ่งเน้นตลาดและนวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย