แอพพลิเคชั่นเว็บไซต์กระบวนการขออนุมัติโครงการของ Project iStore

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอพพลิเคชั่นเว็บไซต์กระบวนการขออนุมัติโครงการของ Project iStore
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แอพพลิเคชั่นเว็บไซต์กระบวนการขออนุมัติโครงการของ Project iStore
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Approval Project Of iStore On Web Application

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์เอก บำรุงศรี

ชื่อผู้วิจัย

นาย ณัฐพล เปรมสุข 5604800032
นาย ธีระพงษ์ แต่งสวน 5604800095

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 12