ระบบห้องสมุด บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบห้องสมุด บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบห้องสมุด   บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Racer Electric (Thailand) Co.,Ltd.Library System

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอก บำรุงศรี
ชื่อผู้วิจัย

นายมนต์ชัย สิขัณฑกะสมิตร 5404800106
นายอิทธิพล มะลิสด 5604820001

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38