เว็บไซต์บริษัท แอบโซลูท คอนซัลท์ โซลูชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บไซต์บริษัท แอบโซลูท คอนซัลท์ โซลูชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เว็บไซต์บริษัท แอบโซลูท คอนซัลท์ โซลูชั่น จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Website Absolute Consult Solution Co.,LTD.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีนา โชติช่วง
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวดลยา ปลุกปลื้มศักดิ์ 5504800098
นางสาวนฤมล ศรีรักษา 5504800114

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 121