ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าโดยประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าโดยประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าโดยประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Alumni Information Management System with Social Network Technology

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
ชื่อผู้วิจัย

นายศุภชัย จูมเกตุ 5604800005
นายธงชัย ทองจันทร์ 5604800012
นางสาวพิชาดา ธรรมรักษ์ 5604800094

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25