การออกแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร และเครื่องพิมพ์เรซิน 3 มิติ ต้นแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร และเครื่องพิมพ์เรซิน 3 มิติ ต้นแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร และเครื่องพิมพ์เรซิน 3 มิติ ต้นแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Drawing of Machine 3D Printing Model by Computer Aided Drfting.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เฉลิมโรจน์ เลิศบริรักษ์กุล
ชื่อผู้วิจัย

นาย ศุภวิชญ์ อุทยะพิรุณลักษ์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38