การบา รุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย แบบหัวจับดักควันชนิดไอโอไนเซชั่น (รุ่น2400) ในอาคาร Power station

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การบา รุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย แบบหัวจับดักควันชนิดไอโอไนเซชั่น (รุ่น2400) ในอาคาร Power station
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การบา รุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัย แบบหัวจับดักควันชนิดไอโอไนเซชั่น
(รุ่น2400) ในอาคาร Power station
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
THE MAINTENANCE OF FIRE ALARM SYSTEMS SMOKE
DETECTOR IONIZATION TYPE (MODEL 2400) IN POWER
STATION BUILDING
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุขนที  คงตัน
ชื่อผู้วิจัย

นายไชยพัฒน์  ถ้ำแก้ว

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18