วิธีการใช้ Amadeus และภาษาอังกฤษในโรงแรมธุรกิจ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • วิธีการใช้ Amadeus และภาษาอังกฤษในโรงแรมธุรกิจ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย วิธีการใช้ Amadeus และภาษาอังกฤษในโรงแรมธุรกิจ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

How to use Amadeus and English for Hotel Business

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์

อาจารย์กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาววราพร ทองอุบล

นายฤกษ์อรุณ แก้วอุดม

นางสาวณัฐชา สารกุล

นางสาวกมลชนก สาระ

สาขา ศิลปศาสตร์ อังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 3/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 123