การปฏิบัติงานผู้บริหารงานบริการของบริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเพชรเกษม)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปฏิบัติงานผู้บริหารงานบริการของบริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเพชรเกษม)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การปฏิบัติงานผู้บริหารงานบริการของบริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเพชรเกษม)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Service Advisors Performing of Toyota K. Motors Toyota’s Dealer Co., Ltd (Branch Petkasem)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพรรณิการณ์ เลิศทวีวัฒนา, นางสาวณัฐฐา พันธุภิญโญสวัสดิ์

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70