การส่งเสริมการตลาดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยุโรป 2016 และบริการอื่น ๆ ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การส่งเสริมการตลาดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยุโรป 2016 และบริการอื่น ๆ ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การส่งเสริมการตลาดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยุโรป 2016 และบริการอื่น ๆ ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Promotion Program for Europe 2016 Post Card and other Services of Don Tum Post Office

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

นายสหรัฐ สุขเกษม

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 76