การสื่อสารทางการตลาดของ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสื่อสารทางการตลาดของ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การสื่อสารทางการตลาดของ บริษัท พิศาลโฮม จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Marketing Communication of Pisan Home Co., Ltd.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกภพ มณีนารถ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวโสภาวรรณ บุญโต, นางสาวสุกัญญา หมอยาดี, นางสาวธิชานันท์ นุ้ยอยู่

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32