ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียนชื่องานวิจัยสหกิจ New (327)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประวัติผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตบางขุนเทียนชื่องานวิจัยสหกิจ New (327)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและประวัติผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The satisfaction of the customer servics staff of the registration and records consumers,metropolitian electricity authority bang khunthian district

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
ชื่อผู้วิจัย

รวีวรรณ ไป่ตระกูล

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21