ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 กรณีศึกษาบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 กรณีศึกษาบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 กรณีศึกษาบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Accounting system for purchasing process and delivery process personal
lncome tax and corporate lncome tax case study Amarin Television Co.,Ltd.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณัฐพิชญ์ นภสิทธ์ิจินดา 5604300133
นางสาววนัสนันท์ ปานกลั่น 5604300219

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30