ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้และรายการเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้และรายการเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้และรายการเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The process of accounting records for Account receivables and
Account payables of Hospital Kasemrad Rattanatibeth

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว พักตร์ภิรมย์ โชคนาวีวัฒนา 5604300415
นางสาว ยุพเรศ พรมราษฎร์ 5604320013

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 125